Jak dodać sortowanie w relacji OneToMany w encji Doctrine ??

0
128
Rate this post

Jeśli pracujesz z Symfony i Doctrine ORM, możesz mieć potrzebę dodania sortowania do relacji OneToMany między encjami. Może to być użyteczne w różnych przypadkach, na przykład, gdy chcesz automatycznie wyświetlić komentarze pod artykułem w określonej kolejności. Poniższy artykuł omówi, jak skonfigurować sortowanie w relacji OneToMany w encji Doctrine.

Podstawy relacji OneToMany

Zanim przejdziemy do sortowania, warto zrozumieć, co to jest relacja OneToMany. W kontekście Doctrine ORM, relacja OneToMany występuje między dwoma encjami, gdzie jedna encja może mieć wiele powiązań do drugiej encji, ale ta druga encja może mieć tylko jedno powiązanie do pierwszej.

Na przykład, jeśli mamy encję Artykuł i encję Komentarz, każdy artykuł może mieć wiele komentarzy, ale każdy komentarz jest przypisany do jednego artykułu.

php
// src/Entity/Artykul.php

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass=ArtykulRepository::class)
*/

class Artykul
{
/**
* @ORM\OneToMany(targetEntity=Komentarz::class, mappedBy="artykul")
*/

private $komentarze;

// ... reszta kodu
}

Dodanie opcji sortowania

Do sortowania relacji OneToMany w Doctrine można użyć opcji orderBy. Opcja ta pozwala określić, jak encje powinny być posortowane w kolekcji. Oto jak można to zrobić:

php
// src/Entity/Artykul.php

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass=ArtykulRepository::class)
*/

class Artykul
{
/**
* @ORM\OneToMany(targetEntity=Komentarz::class, mappedBy="artykul", orderBy={"data_utworzenia" = "DESC"})
*/

private $komentarze;

// ... reszta kodu
}

W powyższym kodzie, komentarze będą automatycznie sortowane w kolejności malejącej (DESC) na podstawie kolumny data_utworzenia.

Wielokrotne kryteria sortowania

Jeżeli chciałbyś użyć wielu kryteriów do sortowania, możesz to zrobić, dodając więcej par klucz-wartość do tablicy orderBy.

php
/**
* @ORM\OneToMany(targetEntity=Komentarz::class, mappedBy="artykul", orderBy={"data_utworzenia" = "DESC", "nazwa_uzytkownika" = "ASC"})
*/

private $komentarze;

W tym przypadku, komentarze są najpierw sortowane malejąco według data_utworzenia, a następnie rosnąco według nazwa_uzytkownika.

Zastosowanie sortowania w kodzie

Po dodaniu opcji orderBy do adnotacji, możesz zauważyć, że sortowanie jest już zaimplementowane, kiedy odwołujesz się do relacji za pomocą automatycznie generowanych metod, jak getKomentarze w przypadku encji Artykul.

php
$artykul = $entityManager->getRepository(Artykul::class)->find(1);
$posortowaneKomentarze = $artykul->getKomentarze();

Uwagi

Warto zauważyć, że opcja orderBy w Doctrine działa tylko, gdy odwołujesz się do relacji jako do kolekcji. Jeśli używasz DQL lub innych zapytań do pobrania encji, będziesz musiał dodać sortowanie manualnie w zapytaniu.

Dostosowywanie sortowania w runtime

Czasami możesz chcieć zmienić domyślne sortowanie w trakcie wykonywania programu. To również jest możliwe. Możesz użyć metody Criteria z Doctrine, aby dynamicznie zastosować sortowanie. Na przykład:

php
use Doctrine\Common\Collections\Criteria;

$artykul = $entityManager->getRepository(Artykul::class)->find(1);

$criteria = Criteria::create()
->orderBy(["nazwa_uzytkownika" => Criteria::ASC]);

$posortowaneKomentarze = $artykul->getKomentarze()->matching($criteria);

W powyższym kodzie, komentarze są sortowane rosnąco według nazwa_uzytkownika, niezależnie od sortowania zdefiniowanego w adnotacji orderBy.

Dzięki temu podejściu, masz duże możliwości jeśli chodzi o sortowanie encji w relacjach OneToMany. Opcje są elastyczne i można je dostosować do wielu różnych przypadków użycia.

Zastosowanie Multiple Joins i Sortowania

W bardziej skomplikowanych przypadkach, możesz potrzebować użyć wielokrotnych złączeń (joins) i sortowania. Zastosowanie opcji orderBy w takich przypadkach również jest możliwe, ale wymaga dodatkowej uwagi.

Załóżmy, że masz trzecią encję, Uzytkownik, i każdy komentarz jest również powiązany z określonym użytkownikiem.

php
// src/Entity/Komentarz.php

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass=KomentarzRepository::class)
*/

class Komentarz
{
/**
* @ORM\ManyToOne(targetEntity=Uzytkownik::class)
* @ORM\JoinColumn(nullable=false)
*/

private $uzytkownik;

// ... reszta kodu
}

Jeśli chcesz sortować komentarze na podstawie właściwości encji Uzytkownik, możesz to zrobić, ale musisz pamiętać, że sortowanie na podstawie właściwości powiązanych encji może wymagać użycia DQL albo QueryBuilder.

php
$qb = $entityManager->createQueryBuilder();
$qb->select('a, k, u')
->from('App\Entity\Artykul', 'a')
->leftJoin('a.komentarze', 'k')
->leftJoin('k.uzytkownik', 'u')
->orderBy('u.nazwa', 'ASC');

$artykuly = $qb->getQuery()->getResult();

W tym przypadku, złączamy encje Artykul, Komentarz, i Uzytkownik, a następnie sortujemy wyniki na podstawie nazwy użytkownika.

Zaawansowane sortowanie za pomocą Criteria

Jak wcześniej wspomniano, możesz użyć obiektu Criteria do dynamicznego sortowania kolekcji. To daje ci dużą elastyczność, pozwalając na definiowanie bardziej złożonych kryteriów sortowania w runtime.

php
use Doctrine\Common\Collections\Criteria;

$criteria = Criteria::create()
->andWhere(Criteria::expr()->eq('aktywny', true))
->orderBy(['data_utworzenia' => 'DESC', 'nazwa_uzytkownika' => 'ASC']);

$aktywnePosortowaneKomentarze = $artykul->getKomentarze()->matching($criteria);

W powyższym kodzie, komentarze są filtrowane tak, aby tylko aktywne komentarze były uwzględnione, a następnie są one sortowane według kilku kryteriów.

Sortowanie i optymalizacja wydajności

Ostatecznie, warto również wspomnieć o kwestiach wydajności. Użycie orderBy na dużych kolekcjach danych może wpłynąć na wydajność aplikacji. W takich przypadkach, dobrą praktyką jest paginacja wyników lub stosowanie dodatkowych filtrów, aby zredukować ilość zwracanych danych.

Jeśli używasz Symfony, możesz z łatwością dodać paginację za pomocą bundlów takich jak KnpPaginatorBundle.

php
// W kontrolerze
$paginator = $this->get('knp_paginator');
$pagination = $paginator->paginate(
$komentarze, /* zapytanie lub kolekcja */
$request->query->getInt('page', 1), /* numer strony */
10 /* limit na stronę */
);

W ten sposób, możesz łatwo zarządzać dużymi zestawami danych, jednocześnie utrzymując elastyczność i kontrolę nad sortowaniem.

Zastosowanie sortowania w praktycznych przypadkach

W praktycznych implementacjach, sortowanie w relacjach OneToMany może być nie tylko kwestią prezentacji danych, ale też wpływać na logikę biznesową aplikacji. Na przykład, jeśli prowadzisz sklep internetowy, sortowanie może być używane do wyświetlania produktów w różnych kategoriach według ich popularności, ceny czy dostępności na magazynie.

php
// src/Entity/Kategoria.php

/**
* @ORM\Entity(repositoryClass=KategoriaRepository::class)
*/

class Kategoria
{
/**
* @ORM\OneToMany(targetEntity=Produkt::class, mappedBy="kategoria", orderBy={"cena" = "ASC"})
*/

private $produkty;

// ... reszta kodu
}

W powyższym przykładzie, produkty w każdej kategorii są automatycznie sortowane według ich ceny w kolejności rosnącej.

Indeksowanie i wydajność bazy danych

Kiedy używasz sortowania w relacjach, warto również zwrócić uwagę na wydajność na poziomie bazy danych. Dobre indeksowanie kolumn, według których często sortujesz, może znacząco poprawić szybkość wykonywania zapytań.

W przypadku systemów zarządzania bazami danych takich jak MySQL, możesz dodać indeksy bezpośrednio przez mechanizm migracji Doctrine:

php
$this->addSql('CREATE INDEX IDX_KOMENTARZ_DATA_UTWORZENIA ON komentarz (data_utworzenia)');

Dodatkowe niuanse: Leniwe i zachłanne ładowanie

Warto wspomnieć także o strategiach ładowania kolekcji: leniwym (LAZY) i zachłannym (EAGER). Oba mają swoje zastosowania i mogą wpływać na wydajność oraz na sposób, w jaki sortowanie jest stosowane.

php
/**
* @ORM\OneToMany(targetEntity=Komentarz::class, mappedBy="artykul", fetch="EAGER", orderBy={"data_utworzenia" = "DESC"})
*/

private $komentarze;

W powyższym przykładzie, używamy zachłannego ładowania (EAGER), co oznacza, że komentarze są automatycznie ładowane z bazy danych razem z artykułem. Jest to użyteczne, gdy wiesz, że zawsze będziesz potrzebował tych powiązanych encji, ale może to wpłynąć na wydajność, jeżeli relacje są bardzo duże.

Wpływ na Testy Jednostkowe

Jeżeli piszesz testy jednostkowe dla swojego kodu, pamiętaj, że sortowanie w relacjach może wpłynąć na wyniki testów. Upewnij się, że uwzględniasz to w swoich przypadkach testowych, zwłaszcza jeżeli testujesz interakcje między różnymi encjami.

Dynamiczne sortowanie w API

Jeżeli twoja aplikacja oferuje API, możesz chcieć umożliwić użytkownikom dynamiczne sortowanie. W tym przypadku, zamiast korzystać z ustawień orderBy zdefiniowanych w adnotacjach, będziesz musiał zaimplementować logikę sortowania na poziomie kontrolera lub serwisu. Możesz to zrobić, przekształcając parametry zapytania HTTP na odpowiednie wyrażenia DQL lub korzystając z QueryBuilder’a.