Zmiana układu danych w Power Query

0
119
Rate this post

Zarządzanie danymi w Microsoft Excel stało się znacznie bardziej efektywne dzięki narzędziu Power Query. To potężne środowisko służy do importu, czyszczenia, transformowania i manipulowania danymi w celu przygotowania ich do analizy. Jednym z najważniejszych aspektów pracy z Power Query jest możliwość zmiany układu danych, co ma znaczenie zarówno dla analizy, jak i dla raportowania. W tym artykule przejdziemy przez różne techniki, którymi można zmienić układ danych w Power Query.

Transpozycja Danych

Transpozycja danych polega na zamianie miejscami kolumn i wierszy. Opcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy przekształcić dane w formie tabeli tak, aby były bardziej czytelne lub łatwiejsze do analizy.

Aby transponować dane, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane do edytora.
 2. Zaznacz tabelę, którą chcesz transponować.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Transpozycja”.

Odwracanie Kolejności Kolumn

Odwracanie kolejności kolumn to inny sposób na manipulowanie układem danych. Jest to szczególnie przydatne, gdy dane są przedstawione w sposób, który nie jest optymalny dla analizy czy prezentacji.

Aby odwrócić kolejność kolumn, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Otwórz edytor Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumny, których kolejność chcesz odwrócić.
 3. Następnie kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Odwróć kolejność kolumn”.

Grupowanie Danych

Grupowanie danych jest niezwykle użyteczną funkcją, która pozwala na agregację danych według wybranego kryterium. Na przykład, możemy zsumować wszystkie sprzedaże według regionu lub znaleźć średnią ocenę produktów w różnych kategoriach.

Aby wykonać grupowanie danych, należy:

 1. Otworzyć dane w edytorze Power Query.
 2. Zaznaczyć kolumnę, według której chcemy grupować.
 3. Kliknąć na zakładkę „Transformuj”, a następnie wybrać opcję „Grupuj”.

Podział Kolumn

W niektórych przypadkach, może być konieczne podzielenie kolumny na kilka mniejszych kolumn, aby lepiej zarządzać danymi. Na przykład, jeśli mamy kolumnę z pełnymi nazwami (imię i nazwisko), możemy chcieć podzielić ją na dwie osobne kolumny: jedną dla imienia i drugą dla nazwiska.

Aby to zrobić:

 1. Otwórz edytor Power Query i wybierz dane.
 2. Zaznacz kolumnę, którą chcesz podzielić.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Podziel kolumnę”.

Filtrowanie Danych

Filtrowanie danych w Power Query pozwala na ukrycie niepotrzebnych wierszy lub kolumn, co jest szczególnie przydatne przy dużej ilości danych. Można to zrobić na wiele sposobów, na przykład, przez zastosowanie różnych kryteriów, takich jak wartości liczbowe, tekstowe czy daty.

By zastosować filtrowanie, wykonaj:

 1. Załaduj dane do Power Query.
 2. Wybierz kolumnę, którą chcesz sfilterować.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz jedną z opcji filtrowania z rozwijanego menu.

Zmiana Typu Danych

Często może być konieczne zmienienie typu danych w kolumnie. Na przykład, jeżeli dane są przedstawione jako tekst, ale są to w rzeczywistości liczby, można je łatwo zmienić na format liczbowy.

Aby zmienić typ danych:

 1. Otwórz dane w Power Query.
 2. Zaznacz kolumnę, której typ danych chcesz zmienić.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Zmiana typu”.

Łączenie Tabel

W Power Query można również łączyć różne tabele w jedną. To pozwala na przeprowadzenie bardziej kompleksowych analiz, korzystając z danych pochodzących z różnych źródeł. Można to zrobić na kilka sposobów, w tym poprzez złączenie wewnętrzne, złączenie zewnętrzne czy pełne złączenie.

Łączenie tabel wykonuje się w następujący sposób:

 1. Załaduj wszystkie tabele, które chcesz połączyć, do Power Query.
 2. Kliknij na zakładkę „Home”, a następnie wybierz opcję „Złącz kwerendy”.

Opcje zmiany układu danych w Power Query są naprawdę szerokie i różnorodne. Obejmują one nie tylko podstawowe manipulacje, takie jak transpozycja czy filtrowanie, ale również bardziej zaawansowane techniki, jak łączenie tabel czy grupowanie danych. Każda z tych operacji ma swoje zastosowanie i może znacząco wpłynąć na efektywność analizy danych w Excelu.

Wyciąganie Danych z Kolumn

W pracy z danymi często można się spotkać z sytuacją, w której istotne informacje są ukryte wewnątrz jednej kolumny. Na przykład, kolumna z pełnymi adresami e-mail może zawierać zarówno nazwę użytkownika, jak i domenę. W Power Query możesz wyciągnąć te komponenty do osobnych kolumn.

Aby to zrobić:

 1. Otwórz edytor Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, z której chcesz wyciągnąć dane.
 3. Następnie kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Wyciągnij”.

Sortowanie Danych

Sortowanie jest kolejnym krokiem, który można wykonać w Power Query. Pomaga to w łatwiejszej analizie i interpretacji danych. Sortować można według wartości liczbowych, alfabetycznych czy dat.

Aby posortować dane:

 1. Załaduj dane do edytora Power Query.
 2. Zaznacz kolumnę, według której chcesz sortować dane.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz odpowiednią opcję sortowania.

Usuwanie Duplikatów

Duplikaty w danych mogą stanowić poważny problem, zwłaszcza przy analizach statystycznych. Power Query oferuje możliwość szybkiego usunięcia zduplikowanych wierszy.

Aby usunąć duplikaty:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, w której chcesz usunąć duplikaty.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz „Usuń Duplikaty”.

Ustalanie Wartości Domyślnych

W niektórych przypadkach brak danych może być problematyczny. Dlatego też Power Query pozwala na ustawienie wartości domyślnych dla pustych komórek w kolumnie.

Aby ustawić wartość domyślną:

 1. Załaduj dane do Power Query.
 2. Zaznacz kolumnę, dla której chcesz ustawić wartości domyślne.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Wartość Domyślna”.

Parametryzacja Kwerend

Jedną z bardziej zaawansowanych technik jest użycie parametrów w Power Query. Dzięki nim można zautomatyzować wiele procesów i zwiększyć elastyczność kwerend. Parametry mogą być używane w różny sposób, np. do dynamicznego filtrowania danych czy zmiany źródła danych.

Aby zastosować parametry:

 1. Otwórz Power Query i przejdź do zakładki „Zarządzaj Parametrami”.
 2. Utwórz nowy parametr i zdefiniuj jego właściwości.
 3. Następnie użyj parametru w kwerendzie, aby zautomatyzować różne operacje.

Pivot i Unpivot

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem jest użycie operacji Pivot i Unpivot. Pierwsza z nich służy do przekształcenia unikalnych wartości z jednej kolumny w nowe kolumny, a druga robi dokładnie odwrotnie.

Aby użyć tych operacji:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, którą chcesz przekształcić.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz odpowiednią opcję, czyli „Pivot” lub „Unpivot”.

Wartością dodaną Power Query jest jego elastyczność i szeroki wachlarz funkcji, które pozwalają na skomplikowane manipulacje danych bez konieczności programowania. Obejmuje to nie tylko podstawowe opcje, jak sortowanie czy usuwanie duplikatów, ale również bardziej zaawansowane możliwości, takie jak parametryzacja kwerend czy operacje Pivot i Unpivot. Dzięki temu narzędziu praca z danymi w Excelu staje się znacznie łatwiejsza i bardziej efektywna.

Merge Columns (Łączenie Kolumn)

Innym użytecznym narzędziem w Power Query jest możliwość łączenia kolumn. Może to być przydatne, gdy chcemy połączyć dwie lub więcej kolumn w jedną, na przykład, aby utworzyć pełne nazwy z oddzielnych kolumn dla imion i nazwisk.

Aby połączyć kolumny:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumny, które chcesz połączyć.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Łącz Kolumny”.

Podmienianie Wartości

Jeśli w danych występują błędy, takie jak literówki czy niepoprawne etykiety, możesz je łatwo podmienić w Power Query.

Aby podmienić wartości:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, w której chcesz dokonać zmian.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Zamień Wartości”.

Rozwijanie Kolumn

Jeżeli masz do czynienia z kolumnami, które zawierają zestawy danych, na przykład w formie list czy tabel, Power Query pozwala na ich „rozwinięcie” do postaci bardziej przydatnej do analizy.

Aby rozwijać kolumny:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, którą chcesz rozwijać.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i wybierz opcję „Rozwiń”.

Ustalanie Właściwości Kolumn

Kiedy dane są już odpowiednio przetworzone, warto również zastanowić się nad właściwościami kolumn. Można na przykład ustawić formaty dat, liczb czy tekstu, aby zwiększyć czytelność danych.

Aby to zrobić:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Zaznacz kolumnę, której właściwości chcesz zmienić.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i dostosuj właściwości w panelu ustawień.

Wykorzystanie Formuł i Funkcji

Power Query posiada również możliwość korzystania z formuł i funkcji, co znacząco zwiększa zakres możliwych operacji. Dzięki temu możesz na przykład obliczyć różnice między wartościami w różnych kolumnach, utworzyć nowe zmienne czy przeprowadzić bardziej zaawansowane analizy.

Aby skorzystać z formuł:

 1. Otwórz Power Query i załaduj dane.
 2. Kliknij na zakładkę „Transformuj”, a następnie wybierz „Formuła”.

Rekordy i Struktury Danych

Power Query oferuje również możliwość pracy z bardziej złożonymi strukturami danych, takimi jak rekordy czy tabele zagnieżdżone. Można je przekształcać, rozwijać, filtrować i wiele więcej, co otwiera nowe perspektywy dla analizy i manipulacji danych.

Aby pracować z złożonymi strukturami:

 1. Załaduj dane do Power Query.
 2. Zidentyfikuj strukturę, z którą chcesz pracować, i zaznacz ją.
 3. Kliknij na zakładkę „Transformuj” i przystąp do działania zgodnie z opcjami dostępnymi dla wybranej struktury.

Jest to jedynie szczyt góry lodowej, jeśli chodzi o możliwości transformacji i manipulacji danych w Power Query. To narzędzie oferuje szeroki wachlarz funkcji i opcji, które znacząco ułatwiają pracę z danymi, niezależnie od ich złożoności czy rozmiaru. Opanowanie tych technik może znacząco zwiększyć efektywność i jakość Twoich analiz w Microsoft Excel.