Jak pobrać nazwę router-a Symfony w TWIG?

0
108
Rate this post

Odkrywanie nazwy trasy (route) w Symfony może być niezwykle pomocne w różnych scenariuszach, takich jak dynamiczne renderowanie linków lub warunkowe wyświetlanie treści na stronie. Symfony i jego silnik szablonów, TWIG, oferują różne sposoby na osiągnięcie tego celu.

Użycie app.request.attributes

Najbardziej podstawową metodą jest użycie globalnej zmiennej app dostępnej w TWIG, aby uzyskać dostęp do atrybutów żądania. Możesz pobrać nazwę trasy używając kodu poniżej:

twig
{{ app.request.attributes.get('_route') }}

Ta metoda jest szybka i łatwa w użyciu, ale działa tylko, jeśli masz dostęp do obiektu żądania, co w praktyce oznacza, że jest ona użyteczna głównie w kontrolerach i szablonach, które są bezpośrednio powiązane z danym żądaniem.

Użycie path()

Możesz również użyć funkcji path() w TWIG do generowania URL, który zawiera nazwę trasy. Ta metoda jest jednak bardziej złożona i może wymagać dodatkowej logiki w TWIG lub kontrolerze. W poniższym przykładzie pokazuję, jak to zrobić:

twig
{# Generowanie URL dla konkretnej trasy #}
{% set url = path('nazwa_trasy') %}

{# Wyciągnięcie nazwy trasy z URL #}
{# W tym przypadku wymaga dodatkowej logiki w kontrolerze lub serwisie #}

Ta metoda jest użyteczna, jeśli chcesz manipulować URL przed wyświetleniem go w szablonie, ale w praktyce rzadko jest używana do wyodrębnienia nazwy trasy.

Użycie router jako serwisu

Innym, bardziej zaawansowanym sposobem, jest wstrzyknięcie serwisu router do kontrolera, a następnie przekazanie informacji do szablonu TWIG. W Symfony możesz zrobić to na przykład w taki sposób:

php
// W kontrolerze
public function mojaAkcja(RouterInterface $router)
{
$nazwaTrasy = $router->match($this->container->get('request_stack')->getCurrentRequest()->getPathInfo())['_route'];
return $this->render('moj_szablon.html.twig', ['nazwaTrasy' => $nazwaTrasy]);
}

A w szablonie TWIG:

twig
{{ nazwaTrasy }}

Metoda ta jest bardziej złożona i wymaga większego zrozumienia działania Symfony, ale daje dużą elastyczność, gdyż możesz manipulować i używać nazwy trasy w dowolny sposób w kontrolerze zanim jeszcze zostanie ona przekazana do szablonu.

Odkrywanie nazwy trasy w Symfony i TWIG jest możliwe na kilka różnych sposobów, każdy z nich mający swoje własne zalety i wady. Wybór metody zależy od konkretnych potrzeb i kontekstu, w jakim potrzebujesz tej informacji. Dzięki różnorodności dostępnych opcji, z pewnością znajdziesz sposób, który najlepiej pasuje do Twojego przypadku.

Użycie Zdarzeń Jądra (Kernel Events)

W bardziej złożonych przypadkach, gdzie potrzebujesz nazwy trasy w kilku miejscach aplikacji, możesz zdecydować się na użycie zdarzeń jądra Symfony. Możesz na przykład zarejestrować subskrybenta zdarzeń, który będzie słuchał zdarzenia kernel.request. W tym zdarzeniu masz dostęp do obiektu żądania, a więc i do nazwy trasy.

php
// src/EventSubscriber/RouteNameSubscriber.php

use Symfony\Component\EventDispatcher\EventSubscriberInterface;
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\RequestEvent;
use Symfony\Component\HttpKernel\KernelEvents;

class RouteNameSubscriber implements EventSubscriberInterface
{
public static function getSubscribedEvents()
{
return [
KernelEvents::REQUEST => 'onKernelRequest',
];
}

public function onKernelRequest(RequestEvent $event)
{
$routeName = $event->getRequest()->attributes->get('_route');

// Teraz możesz zrobić z nazwą trasy co chcesz, np. przekazać ją do szablonu
}
}

Po zarejestrowaniu tego subskrybenta w twojej aplikacji, metoda onKernelRequest zostanie wywołana na każde żądanie, dając ci dostęp do nazwy trasy.

Użycie Atrybutów w Kontrolerze

Jeśli korzystasz z atrybutów w PHP 8, możesz również zdefiniować atrybuty dla trasy w kontrolerze i później je odczytać. Jest to szczególnie użyteczne, jeżeli dla różnych tras chcesz zdefiniować różne metadane, które później wykorzystasz w szablonie.

Przykład:

php
// src/Controller/MojController.php

#[Route('/moja-trasa', name: 'moja_trasa', attributes: ['customAttribute' => 'wartosc'])]
public function mojaAkcja(Request $request): Response
{
$customAttribute = $request->attributes->get('customAttribute'); // zwróci 'wartosc'
// ...
}

Atrybuty te możesz również przekazać do szablonu i używać ich w zależności od potrzeb.

Użycie Rozszerzeń TWIG

Innym sposobem na uzyskanie nazwy trasy w TWIG jest stworzenie własnego rozszerzenia TWIG. Tego typu rozszerzenie mógłby mieć dostęp do obiektu żądania i zwracać nazwę trasy jako funkcję dostępną w każdym szablonie.

php
// src/Twig/RouteNameExtension.php

use Twig\Extension\AbstractExtension;
use Twig\TwigFunction;
use Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack;

class RouteNameExtension extends AbstractExtension
{
private $requestStack;

public function __construct(RequestStack $requestStack)
{
$this->requestStack = $requestStack;
}

public function getFunctions(): array
{
return [
new TwigFunction('current_route_name', [$this, 'getCurrentRouteName']),
];
}

public function getCurrentRouteName(): ?string
{
return $this->requestStack->getCurrentRequest()->attributes->get('_route');
}
}

Następnie, po zarejestrowaniu tego rozszerzenia w twojej aplikacji Symfony, możesz użyć funkcji current_route_name() w dowolnym szablonie TWIG.

twig
{# W szablonie TWIG #}
Aktualna nazwa trasy: {{ current_route_name() }}

Takie rozwiązania zapewniają dużą elastyczność i pozwalają na dostosowanie sposobu odczytywania nazwy trasy do konkretnych potrzeb twojej aplikacji.

Korzystanie z Dependency Injection w Konstruktorze

Jeżeli korzystasz z Dependency Injection w Symfony, możesz również zdecydować się na wstrzyknięcie RequestStack bezpośrednio do konstruktora twojego kontrolera. Umożliwi to łatwy dostęp do nazwy trasy z poziomu całego kontrolera. Przykładowo:

php
// src/Controller/MojController.php

use Symfony\Component\HttpFoundation\RequestStack;

class MojController
{
private $requestStack;

public function __construct(RequestStack $requestStack)
{
$this->requestStack = $requestStack;
}

public function mojaAkcja()
{
$routeName = $this->requestStack->getCurrentRequest()->attributes->get('_route');
//...
}
}

To podejście jest szczególnie użyteczne, gdy musisz korzystać z nazwy trasy w wielu metodach w obrębie tego samego kontrolera.

Użycie Parametrów Kontenera

Jeżeli nazwa trasy jest używana w wielu miejscach w twojej aplikacji, możesz również zdecydować się na zdefiniowanie jej jako parametru kontenera. Następnie ten parametr można wykorzystać w różnych serwisach, kontrolerach i szablonach.

yaml
# config/services.yaml

parameters:
my_route_name: 'nazwa_mojej_trasy'

Następnie, możesz wstrzyknąć ten parametr do dowolnego serwisu czy kontrolera:

php
public function __construct(string $myRouteName)
{
//...
}

Albo użyć go bezpośrednio w szablonie TWIG:

twig
{{ container.getParameter('my_route_name') }}

Wykorzystanie w Testach

Kiedy już zaimplementujesz mechanizm do odczytywania nazwy trasy, może być przydatne także przetestowanie tego rozwiązania. Dzięki temu zyskasz pewność, że wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. W Symfony można to zrobić na wiele sposobów, od testów jednostkowych po testy funkcjonalne, które przetestują cały mechanizm z wykorzystaniem rzeczywistego żądania HTTP.

Integracja z Innymi Komponentami

Warto również pamiętać, że nazwa trasy może być używana nie tylko w kontrolerach i szablonach, ale również w innych elementach aplikacji. Na przykład, może być ona używana w zdarzeniach, słuchaczach czy nawet komponentach Vue.js czy React, jeżeli korzystasz z front-endu opartego na tych bibliotekach. W takich przypadkach zazwyczaj będziesz musiał przekazać nazwę trasy do front-endu za pomocą atrybutów data w HTML lub jako zmienną w JavaScript.

Takie różnorodne zastosowania potwierdzają, jak ważny i użyteczny może być dostęp do nazwy trasy w różnych częściach twojego projektu. Niezależnie od wybranej metody, Symfony i jego ekosystem oferują narzędzia, które umożliwiają eleganckie i efektywne rozwiązanie tego zadania.