[Bash][Linux] Jak Usunąć Klucz Serwera z Pliku known_hosts?

0
329
Rate this post

Kiedy łączymy się z serwerem SSH po raz pierwszy, otrzymujemy pytanie czy zaakceptować klucz publiczny serwera. Jeżeli zaakceptujemy, klucz zostaje zapisany w pliku known_hosts, który znajduje się w katalogu ~/.ssh/ w systemie użytkownika. Ten mechanizm służy do weryfikacji tożsamości serwera, do którego próbujemy się połączyć.

Dlaczego Usuwać Klucze z Pliku known_hosts?

Z różnych przyczyn może zajść potrzeba usunięcia klucza serwera z pliku known_hosts. Oto kilka z nich:

 • Zmiana klucza serwera.
 • Przeniesienie serwera na inną maszynę.
 • Potrzeba połączenia się z inną instancją serwera, używającą tego samego adresu IP lub nazwy domenowej.
 • Błąd w konfiguracji, który wymaga usunięcia starego klucza i dodania nowego.

Lokalizacja Pliku known_hosts

Zanim przystąpimy do usunięcia klucza, warto wiedzieć, gdzie znajduje się plik known_hosts. Domyślna ścieżka do tego pliku w systemie Linux to ~/.ssh/known_hosts. Możesz ją zweryfikować za pomocą polecenia:

bash
cat ~/.ssh/known_hosts

Ręczne Usuwanie Klucza

Najprostszą metodą jest ręczne otworzenie pliku known_hosts i usunięcie odpowiedniej linii.

 1. Otwórz plik za pomocą ulubionego edytora tekstu, np. nano:
  bash
 1. nano ~/.ssh/known_hosts
 2. Znajdź linię odpowiadającą serwerowi, którego klucz chcesz usunąć. Linia ta zwykle zaczyna się od nazwy hosta lub adresu IP.
 3. Usuń wybraną linię.
 4. Zapisz zmiany i zamknij edytor.

Usuwanie Klucza za Pomocą Polecenia ssh-keygen

Jeżeli wolisz korzystać z terminala, możesz użyć narzędzia ssh-keygen do usunięcia klucza.

bash
ssh-keygen -R [hostname_or_IP]

Na przykład, aby usunąć klucz dla serwera o adresie IP 192.168.0.1, użyjemy:

bash
ssh-keygen -R 192.168.0.1

Usuwanie Klucza za Pomocą Skryptu Bash

Jeśli potrzebujesz usunąć klucze dla wielu serwerów, możesz automatyzować ten proces za pomocą skryptu. Oto prosty skrypt w Bashu:

bash
#!/bin/bash
for host in "$@"
do
ssh-keygen -R $host
done

Zapisz skrypt w pliku, nadaj mu prawa do wykonania i uruchom, podając jako argumenty nazwy hostów lub adresy IP.

bash
chmod +x remove_keys.sh
./remove_keys.sh 192.168.0.1 example.com

Usuwanie Kluczy z Innej Lokalizacji

Jeżeli plik known_hosts jest w niestandardowej lokalizacji, możesz podać ją jako argument dla polecenia ssh-keygen:

bash
ssh-keygen -R [hostname_or_IP] -f /custom/path/to/known_hosts

Ostrzeżenie o Bezpieczeństwie

Pamiętaj, że usunięcie klucza serwera z pliku known_hosts powoduje utratę weryfikacji tożsamości serwera. Upewnij się, że masz pewność co do tego, co robisz, aby nie wprowadzić systemu w stan potencjalnej podatności na ataki typu „Man-in-the-Middle”.

Zautomatyzowane Usuwanie Kluczy w Konfiguracji Ansible

Jeżeli zarządzasz wieloma serwerami i używasz narzędzia jak Ansible do automatyzacji, możesz także zaprogramować zadanie, które usunie określony klucz z pliku known_hosts. Oto przykładowy playbook:

yaml
---
- name: Usuń klucze SSH z known_hosts
hosts: localhost
tasks:
- name: Usuń klucz dla określonego hosta
command: ssh-keygen -R {{ target_host }}
vars:
target_host: '192.168.0.1'

Wykonanie tego playbooka usunie klucz dla hosta 192.168.0.1 z pliku known_hosts na maszynie, na której uruchomiono playbooka.

Aktualizacja Kluczy w Skali Firmowej

W dużych organizacjach z setkami czy tysiącami maszyn, ręczna lub semi-automatyczna aktualizacja kluczy może być nieefektywna i podatna na błędy. W takich sytuacjach warto zastanowić się nad zautomatyzowanym systemem zarządzania kluczami i certyfikatami, takim jak HashiCorp Vault czy innymi rozwiązaniami enterprise.

Diagnostyka i Troubleshooting

Czasem nawet po usunięciu klucza z pliku known_hosts nadal możemy napotkać problemy z połączeniem. Warto wtedy uruchomić połączenie SSH w trybie debugowania:

bash
ssh -v user@hostname_or_IP

Opcja -v dostarczy szczegółowe informacje o procesie połączenia, co może pomóc zidentyfikować problem.

Inne Formy Weryfikacji Tożsamości Serwera

Usuwanie klucza z known_hosts to tylko jedna strona medalu. Możesz także skonfigurować serwer SSH, aby używał innych metod weryfikacji, takich jak certyfikaty. To pozwoli na bardziej elastyczne i skalowalne zarządzanie tożsamością serwera.

Wprowadzenie do Automatyzacji

Jeżeli zarządzasz wieloma maszynami i regularnie spotykasz się z koniecznością aktualizowania kluczy, warto zastanowić się nad wprowadzeniem bardziej zaawansowanych metod automatyzacji. Narzędzia takie jak Ansible, Puppet, czy Chef oferują możliwości, które wykraczają poza prosty skrypt Bash. Dzięki nim można zintegrować zarządzanie kluczami z innymi aspektami infrastruktury IT.

W kontekście powyższych narzędzi, skrypt Bash do usuwania kluczy może być tylko pierwszym krokiem do wprowadzenia pełnej automatyzacji tego procesu. Na przykład, z Ansible można stworzyć playbook, który nie tylko usunie stary klucz, ale również doda nowy, zrestartuje serwis SSH i wykona inne potrzebne akcje.

Korzystanie z Trusted Certificate Authorities

Jeśli chodzi o zarządzanie kluczami w dużych organizacjach, można zastosować bardziej zaawansowany model bazujący na autoryzacji przez Trusted Certificate Authorities (TCA). W tym modelu maszyny nie mają zapisanych indywidualnych kluczy serwerów w pliku known_hosts, ale korzystają z jednego, zaufanego certyfikatu, który autoryzuje wiele serwerów. Jest to bardziej elastyczne podejście, które ułatwia zarządzanie i wprowadzanie zmian.

Usuwanie Klucza na Zdalnej Maszynie

Może się zdarzyć, że potrzebujesz usunąć klucz z known_hosts na zdalnej maszynie, a nie lokalnie. W takim przypadku możesz wykorzystać zdalne wywołanie poleceń za pomocą SSH:

bash
ssh username@remote_host "ssh-keygen -R [hostname_or_IP]"

Oczywiście, zastąp username i remote_host odpowiednimi wartościami.

Synchronizacja Usunięcia Kluczy w Środowisku Cloud

W chmurze, gdzie maszyny są często tworzone i niszczone dynamicznie, zarządzanie kluczami w known_hosts może stać się wyzwaniem. Niektóre platformy chmurowe oferują usługi zarządzania kluczami i certyfikatami, które integrują się z istniejącą infrastrukturą, ułatwiając ten proces.

Rekapitulacja Procesu Usunięcia Klucza

Jeżeli korzystasz z różnych podejść i narzędzi do zarządzania kluczami, pamiętaj o konsystencji. Niezależnie od metody, proces powinien być udokumentowany i zautomatyzowany w miarę możliwości. To ułatwi identyfikację i rozwiązywanie problemów w przyszłości.

Wpływ na Skrypty i Narzędzia Trzecie

Zanim usuniesz klucz, upewnij się, że nie wpłynie to na inne systemy i narzędzia, które mogą z niego korzystać. Niekiedy skrypty backupowe, narzędzia do monitorowania czy systemy CI/CD mogą być skonfigurowane w taki sposób, że korzystają z kluczy zapisanych w pliku known_hosts.

Alternatywne Pliki known_hosts

W niektórych przypadkach można użyć alternatywnego pliku known_hosts przez ustawienie opcji -o UserKnownHostsFile=/ścieżka/do/pliku podczas łączenia się przez SSH. To pozwala na segmentację i izolację różnych kluczy dla różnych środowisk czy projektów.

Ostateczne Uwagi

Usuwanie kluczy z known_hosts to operacja, która może wydawać się prostą i nieszkodliwą, ale jak widzimy, ma ona wiele aspektów i potencjalnych konsekwencji. Warto więc podejść do niej z uwagą i zrozumieniem kontekstu, w którym jesteśmy zmuszeni ją wykonać.