KategorieWeb Developer

Jak zainstalować Nginx + PHP + MySQL + phpMyAdmin na Raspberry PI (Raspbian) ?

Raspberry PI dzięki swojej cenie znajduje bardzo wiele zastosowań, jednym z nich może być mini serwer www. Jednak ze względu na nie najmocniejszą specyfikację należy wykorzystywać lepiej zoptymalizowane wersje czy to serwera WWW np. Nginx czy też PHP (PHP-FPM). Poniżej zaprezentuję jak zainstalować pełen serwer www wraz z PHP, MySQL oraz phpMyAdmin.

Krok 1 – Instalacja Nginx

Zaczynamy od aktualizacji wszystkich pakietów znajdujących się w systemie.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Jeśli pojawi się informacja o dostępnych aktualizacjach wpisujemy „Y” i naciskamy „Enter”. Po zakończeniu aktualizacji przechodzimy do samej instalacji Nginx-a:

sudo apt-get install nginx

Po zakończeniu instalacji uruchamiamy serwer Nginx:

sudo /etc/init.d/nginx start

Powinniśmy otrzymać komunikat o uruchomieniu serwera.

Po wejściu na adres RPI powinniśmy zobaczyć ekran powitalny serwera.

Krok 2 – Instalacja PHP

W przypadku gdy wykorzystywany jest Nginx jako serwer www konieczne jest zainstalowanie i włączenie patcha PHP-FPM, który został wbudowany w jądro w wersji 5.3.3. Teraz mamy dwie drogi, pierwsza możemy dodać w konfiguracji wpis „–enable-fpm” i skompilować PHP, drugi, zainstalować osobno pakiet php5-fpm.

sudo apt-get install php5-fpm

Krok 3 – Konfiguracja Nginx z PHP

Sama instalacja PHP-FPM to za mało, aby serwer www obsługiwał pliki PHP. Przechodzimy do konfiguracji:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Zmieniamy konfigurację na:

server {
  listen 80 default;
  server_name localhost;

  root /usr/share/nginx/www;

  access_log /var/log/nginx/default-access.log;
  error_log /var/log/nginx/default-error.log error;

  index index.php index.html index.htm;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

  location ~ \.php {

    fastcgi_index  index.php;
    fastcgi_pass   unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include     fastcgi_params;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Sprawdzamy czy działa nowa konfiguracja, przechodzimy do katalogu z konfiguracji:

cd /usr/share/nginx/www

Tworzymy plik php, który wyświetli zbiór informacji o PHP:

sudo nano index.php

W treści umieszczamy wywołanie funkcji phpinfo():

<?php phpinfo(); ?>

Krok 4 – Instalacja MySQL

Instalacja serwera MySQL jest bardzo prosta i sprowadza się do wywołania polecenia:

sudo apt-get install mysql-server

Po ściągnięciu i zainstalowaniu zostanie wyświetlone okno z prośbą o wpisanie hasła dla root-a jak na obrazku poniżej.

mysql_password

Następnie zostanie wyświetlone okno z prośbą o ponowne wpisanie hasła, ma to na celu uniknięcie pomyłki we wpisywaniu 😉

mysql_password_repeat

Po ponownym wpisaniu hasła powinien zakończyć się proces instalacji, a następnie zostanie uruchomiony serwis.

Potrzebujemy jeszcze paru bibliotek które będą wykorzystywane przez PHP do połączenia z bazą:

sudo apt-get install mysql-client php5-mysql

Krok 5 – Instalacja phpMyAdmin

Ostatnim krokiem będzie instalacja phpMyAdmin-a, który służy do zarządzania bazami danych i jest napisany w PHP. Instalujemy go poleceniem:

sudo apt-get install phpmyadmin

Teraz aby zobaczyć czy działa phpMyAdmin tworzymy dowiązanie symboliczne w katalogu „/usr/share/nginx/www”.

sudo ln -s /user/share/phpmyadmin /usr/share/nginx/www/phpmyadmin

Możemy teraz wpisać w przeglądarce: http://localhost/phpmyadmin

phpmyadmin_login

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.