[Linux][Bazy danych] Jak przekonwertować bazę Access-a (plik MDB) do MySQL-a ?

0
164
Rate this post

Konwersja bazy danych z formatu Access (MDB) do MySQL to zadanie, które może stać przed administratorami, programistami i analitykami. Niezależnie od powodu, czy to związane z rozwojem systemu, czy przeniesieniem danych do bardziej elastycznego i otwartego środowiska, poniżej przedstawiam różne metody, jak to zrobić.

Skąd Potrzeba Konwersji?

Przed rozpoczęciem konwersji warto zastanowić się, dlaczego chcemy to zrobić. Microsoft Access jest wygodnym narzędziem dla małych i średnich baz danych z prostym interfejsem użytkownika. MySQL natomiast jest bardziej elastyczny, oferuje lepsze wsparcie dla dużych zbiorów danych i jest bardziej dostosowany do środowisk sieciowych.

Metody Konwersji

Ręczna metoda: Eksport i Import danych

 1. Eksport z Access
  Otwieramy bazę danych w Access i wybieramy opcję eksportu tabel do formatu, który jest czytelny dla MySQL, na przykład CSV.
 2. Import do MySQL
  Za pomocą komendy LOAD DATA INFILE lub przez interfejs graficzny jak PHPMyAdmin, możemy zaimportować dane do MySQL.
sql
LOAD DATA INFILE 'ścieżka_do_pliku.csv'
INTO TABLE nazwa_tabeli
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';

Metoda programistyczna: Skrypty i API

Możesz użyć różnych języków programowania, jak Python, Java, czy C#, aby napisać skrypt, który zautomatyzuje ten proces.

Przykład w Pythonie z wykorzystaniem pyodbc i pymysql:

python
import pyodbc
import pymysql
# Połączenie z bazą danych Access
conn_access = pyodbc.connect(r’Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=ścieżka_do_pliku.mdb;’)

# Połączenie z MySQL
conn_mysql = pymysql.connect(host=’localhost’, user=’użytkownik’, password=’hasło’, db=’nazwa_bazy’)

cursor_access = conn_access.cursor()
cursor_mysql = conn_mysql.cursor()

# Odczytanie danych z Access
cursor_access.execute(„SELECT * FROM nazwa_tabeli_access”)
rows = cursor_access.fetchall()

# Zapisanie danych do MySQL
for row in rows:
cursor_mysql.execute(„INSERT INTO nazwa_tabeli_mysql (kolumna1, kolumna2, …) VALUES (%s, %s, …)”, (row[0], row[1], …))

conn_mysql.commit()

Korzystanie z narzędzi do migracji

Istnieją dedykowane narzędzia takie jak MySQL Workbench, które oferują wbudowane mechanizmy do importu baz danych z innych systemów, w tym z Access. Proces jest zazwyczaj bardziej intuicyjny i obsługuje różne typy danych i relacje między tabelami.

Krok po kroku z MySQL Workbench:

 1. Otwórz MySQL Workbench i przejdź do zakładki „Server” > „Data Import”.
 2. Wybierz „Microsoft Access” jako źródło danych.
 3. Podaj ścieżkę do pliku MDB i nawiąż połączenie.
 4. Wybierz tabele do migracji i rozpocznij proces.

Zagadnienia do rozważenia

 • Typy danych: Upewnij się, że typy danych w Access mają swoje odpowiedniki w MySQL.
 • Kodowanie znaków: Upewnij się, że kodowanie znaków jest zgodne na obu bazach danych.
 • Wielkość i wydajność: Dla dużych baz danych migracja może być czasochłonna.

Metody te nie są wzajemnie wykluczające i w praktyce często stosuje się je razem, na przykład korzystając z narzędzi do większości danych, a następnie dopracowując szczegóły ręcznie czy skryptem.

Optymalizacja Procesu Konwersji

Po pierwszej migracji warto zadbać o kilka dodatkowych aspektów, które mogą optymalizować pracę z nową bazą danych.

Indeksy i klucze

Po przeniesieniu danych do MySQL, upewnij się, że zostały utworzone odpowiednie indeksy i klucze. Indeksy i klucze z bazy danych Access mogą nie zostać przeniesione w sposób automatyczny, a ich brak może wpłynąć na wydajność MySQL.

sql
ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD PRIMARY KEY (id),
ADD INDEX indeks1 (kolumna1),
ADD INDEX indeks2 (kolumna2);

Procedury i wyzwalacze

Jeśli twoja baza danych w Access korzystała z procedur składowanych lub wyzwalaczy, będziesz musiał je przepisać dla MySQL. Warto zapoznać się z różnicami w składni i możliwościami oferowanymi przez MySQL.

Automatyzacja i planowanie

Jeżeli konwersja ma być regularnie powtarzana, warto rozważyć automatyzację tego procesu. Narzędzia jak cron (Linux) czy Task Scheduler (Windows) mogą być użyte do uruchamiania skryptów migracyjnych w określonych interwałach czasu.

Backup i testy

Zanim dokonasz rzeczywistej migracji na środowisko produkcyjne, zaleca się przeprowadzenie testów na kopii danych. Warto również mieć aktualny backup bazy danych, szczególnie przy pierwszej migracji.

Narzędzia Trzecie

Rozważ użycie specjalistycznych narzędzi trzecich, które są dedykowane do migracji pomiędzy różnymi typami baz danych. Przykłady takich narzędzi to Full Convert, ESF Database Migration Toolkit czy DBConvert. Oferują one szeroki wachlarz funkcji, takich jak mapowanie typów danych, automatyczne tworzenie indeksów i kluczy, a nawet konwersję procedur składowanych.

Monitorowanie i Tuning Po Migracji

Po udanej migracji, ważnym elementem jest monitorowanie wydajności oraz ewentualne działania naprawcze. MySQL oferuje różne narzędzia do analizy wydajności, w tym „Performance Schema”, czy różne mechanizmy logowania.

Potencjalne Problemy i Ich Rozwiązania

 1. Niezgodność typów danych: Ręczne mapowanie typów danych lub korzystanie z narzędzi, które to automatyzują.
 2. Brakujące relacje: Upewnij się, że wszystkie relacje między tabelami są zachowane.
 3. Błędy kodowania znaków: Ustal kodowanie znaków w MySQL tak, aby odpowiadało kodowaniu w Access.
 4. Problemy z wydajnością: Analiza wydajności i optymalizacja zapytań oraz struktury bazy danych.

W praktyce, migracja bazy danych to proces, który może wymagać indywidualnego podejścia w zależności od konkretnych potrzeb i specyfikacji. Przekonwertowanie bazy danych z Access do MySQL to dopiero pierwszy krok w długotrwałym procesie zarządzania danymi w organizacji.

Zabezpieczenia i Uprawnienia

Kiedy dane są już przeniesione, kolejnym krokiem jest zabezpieczenie nowej bazy danych MySQL. Może to wymagać skonfigurowania użytkowników i ich uprawnień, co jest inaczej realizowane niż w Microsoft Access.

sql
CREATE USER 'nowy_uzytkownik'@'localhost' IDENTIFIED BY 'hasło';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nazwa_bazy.* TO 'nowy_uzytkownik'@'localhost';

Rola i Uprawnienia w MySQL

MySQL używa bardziej zaawansowanego systemu uprawnień, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie dostępu do różnych elementów bazy danych. Możesz określić, jakie operacje są dostępne dla poszczególnych użytkowników na różnych poziomach: globalnym, bazodanowym, tabelarycznym i nawet kolumnowym.

Wersjonowanie Danych

Jeżeli twoja baza danych jest dynamiczna i ulega ciągłym zmianom, warto rozważyć system wersjonowania danych. MySQL obsługuje różne strategie wersjonowania, w tym mechanizmy jak „soft delete” czy bardziej zaawansowane podejścia z użyciem tabeli historii zmian.

Backup i Przywracanie w MySQL

W MySQL masz kilka opcji dla backupów:

 • Mysqldump: jest to narzędzie konsolowe, które generuje plik SQL z danymi, strukturą tabel oraz zapytaniami potrzebnymi do odtworzenia bazy.
bash
mysqldump -u username -p database_name > backup.sql
 • MySQL Enterprise Backup: to komercyjne rozwiązanie oferowane przez Oracle, które zapewnia więcej opcji i jest optymalizowane pod dużymi bazami danych.
 • Inne narzędzia: Istnieją również narzędzia trzecie jak Percona XtraBackup, które oferują zaawansowane opcje backupu i przywracania.

Skalowanie i Optymalizacja

Jeżeli twoja baza danych jest duża lub szybko rośnie, warto zastanowić się nad skalowaniem. MySQL oferuje różne strategie skalowania:

 • Skalowanie pionowe (Vertical Scaling): polega na zwiększeniu mocy obliczeniowej pojedynczego serwera.
 • Skalowanie poziome (Horizontal Scaling): polega na dodaniu więcej serwerów i dystrybucji danych. Jest to bardziej złożone, ale oferuje lepsze możliwości rozpraszania obciążenia.

Dokumentacja i Utrzymanie

Po migracji i optymalizacji, nie zapomnij o zaktualizowaniu dokumentacji. Zawiera ona informacje o strukturze bazy danych, typach danych, relacjach, procedurach, wyzwalaczach, backupach i planach awaryjnych. Jest to niezbędne dla efektywnego utrzymania i potencjalnych przyszłych migracji.

W praktyce, zarządzanie migracją i utrzymaniem bazy danych to proces, który nie kończy się wraz z pierwszą udaną konwersją. To zadanie wymaga stałego monitorowania, aktualizacji i ewentualnych modyfikacji, aby zapewnić optymalną wydajność, bezpieczeństwo i dostępność danych.