Przegląd funkcji statystycznych w Microsoft Excel

0
132
Rate this post

Microsoft Excel to jedno z najpopularniejszych narzędzi do analizy danych, zarządzania informacjami i obliczeń statystycznych. Program oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają na przeprowadzenie różnorodnych analiz. W tym artykule omówimy kilka podstawowych i zaawansowanych funkcji statystycznych dostępnych w Excelu.

Funkcje podstawowe

AVERAGE()

Funkcja AVERAGE() jest używana do obliczenia średniej arytmetycznej zestawu liczb.

excel
=AVERAGE(A1:A10)

MEDIAN()

MEDIAN() oblicza wartość środkową w danym zestawie liczb.

excel
=MEDIAN(A1:A10)

MODE()

Funkcja MODE() zwraca wartość, która występuje najczęściej w danym zestawie danych.

excel
=MODE(A1:A10)

MIN() i MAX()

Te funkcje są używane do znalezienia najmniejszej (MIN()) i największej (MAX()) wartości w zestawie liczb.

excel
=MIN(A1:A10)
=MAX(A1:A10)

Funkcje Zaawansowane

STDEV.P() i STDEV.S()

Funkcje te są używane do obliczenia odchylenia standardowego dla populacji (STDEV.P()) oraz próby (STDEV.S()).

excel
=STDEV.P(A1:A10)
=STDEV.S(A1:A10)

VAR.P() i VAR.S()

Służą do obliczania wariancji dla populacji i próby.

excel
=VAR.P(A1:A10)
=VAR.S(A1:A10)

CORREL()

Funkcja CORREL() jest używana do obliczenia współczynnika korelacji między dwoma zestawami danych.

excel
=CORREL(A1:A10, B1:B10)

PERCENTILE() i QUARTILE()

Obie funkcje są używane do znalezienia różnych punktów danych w rozkładzie percentylowym i kwartylowym.

excel
=PERCENTILE(A1:A10, 0.9)
=QUARTILE(A1:A10, 2)

Funkcje związane z testami statystycznymi

T.TEST()

Służy do przeprowadzenia testu t-Studenta w celu porównania średnich dwóch grup.

excel
=T.TEST(A1:A10, B1:B10, 2, 1)

CHISQ.TEST()

Funkcja ta jest używana do przeprowadzenia testu chi-kwadrat, który mierzy zależność między dwiema zmiennymi kategorycznymi.

excel
=CHISQ.TEST(A1:B5, C1:D5)

Funkcje dotyczące rozkładów prawdopodobieństwa

NORM.DIST() i NORM.INV()

Funkcje te są używane do obliczeń związanych z rozkładem normalnym. NORM.DIST() zwraca wartość funkcji gęstości prawdopodobieństwa, a NORM.INV() oblicza odwrotność rozkładu normalnego.

excel
=NORM.DIST(50, 30, 10, FALSE)
=NORM.INV(0.95, 30, 10)

Funkcje prognozujące

FORECAST.LINEAR()

Funkcja ta jest używana do prognozowania wartości y na podstawie dostępnych danych i linii trendu.

excel
=FORECAST.LINEAR(4, A1:A10, B1:B10)

TREND()

Funkcja TREND() jest używana do prognozowania wartości w wielu punktach na podstawie linii trendu.

excel
=TREND(B1:B10, A1:A10, C1:C3)

W Excelu dostępne są również bardziej zaawansowane funkcje i narzędzia, takie jak analiza wariancji (ANOVA), regresja wielokrotna czy testy niestandardowe. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym użytkownikiem, Excel oferuje szeroki zakres funkcji statystycznych, które mogą być dostosowane do różnorodnych potrzeb.

Funkcje dotyczące szeregów czasowych

MOVINGAVG()

Funkcja MOVINGAVG() jest używana do obliczania średniej kroczącej (ruchomej) dla zestawu danych, co jest przydatne w analizie szeregów czasowych.

excel
=MOVINGAVG(A1:A10, 3)

EXPON.DIST()

EXPON.DIST() jest używany w analizie szeregów czasowych dla modelowania czasu między zdarzeniami w procesie Poissona.

excel
=EXPON.DIST(x, lambda, TRUE)

ETS.FORECAST()

Ta funkcja jest stosunkowo nowa i służy do prognozowania danych na podstawie modelu ETS (Błąd, Trend, Sezonowość).

excel
=ETS.FORECAST(known_data, timeline, [seasonality], [data completion], [aggregation])

Funkcje analizujące wielkości dyskretne

BINOM.DIST()

Funkcja BINOM.DIST() oblicza prawdopodobieństwo sukcesu w ciągu n prób w rozkładzie dwumianowym.

excel
=BINOM.DIST(number_s, trials, probability_s, cumulative)

POISSON.DIST()

Ta funkcja oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia określonej liczby zdarzeń w określonym czasie.

excel
=POISSON.DIST(x, mean, cumulative)

Analiza wielowymiarowa

LINEST()

LINEST() jest używane do obliczania statystyk dla analizy regresji liniowej wielokrotnej.

excel
=LINEST(known_y's, known_x's, [const], [stats])

COVARIANCE.P()

Funkcja ta jest używana do obliczenia kowariancji, miary relacji między dwoma zestawami danych.

excel
=COVARIANCE.P(array1, array2)

INDEX() i MATCH()

Chociaż nie są to funkcje statystyczne w ścisłym tego słowa znaczeniu, INDEX() i MATCH() są często używane w analizie wielowymiarowej dla zapytań dotyczących danych.

excel
=INDEX(A1:C10, MATCH(E1, A1:A10, 0), 3)

Funkcje dla analizy finansowej

Excel oferuje również wiele funkcji statystycznych i matematycznych specjalnie przeznaczonych dla analizy finansowej.

IRR()

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) to stopa dyskontowa, która sprawia, że netto wartość bieżąca (NPV) wszystkich przepływów pieniężnych wynosi zero.

excel
=IRR(values, [guess])

NPER()

Funkcja NPER() jest używana do obliczenia liczby okresów dla inwestycji opartej na stałej stopie procentowej i stałej płatności.

excel
=NPER(rate, pmt, pv, [fv], [type])

RATE()

RATE() służy do obliczania stopy procentowej inwestycji na podstawie stałej liczby okresów i płatności.

excel
=RATE(nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])

Excel jest potężnym narzędziem oferującym wiele funkcji statystycznych dla różnych potrzeb i różnych dziedzin. Wybór odpowiedniej funkcji zależy od specyfiki problemu, który próbujesz rozwiązać, i od dostępnych danych. Niezależnie od Twojego poziomu zaawansowania, Excel ma coś do zaoferowania dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę statystyczną.

Funkcje dla analizy jakościowej i rankingów

RANK.EQ() i RANK.AVG()

Te funkcje są używane do rankingowania elementów w danym zestawie danych. RANK.EQ() przydziela takie same rangi dla elementów o tej samej wartości, podczas gdy RANK.AVG() przydziela średnią rangę dla elementów o tej samej wartości.

excel
=RANK.EQ(number, ref, [order])
=RANK.AVG(number, ref, [order])

PERMUT() i COMBIN()

Funkcje te są używane do obliczeń permutacji i kombinacji w zbiorze danych, co jest przydatne w analizie jakościowej i badaniach rynkowych.

excel
=PERMUT(number, number_chosen)
=COMBIN(number, number_chosen)

Funkcje dotyczące losowości

RAND() i RANDBETWEEN()

RAND() generuje losową liczbę między 0 a 1, a RANDBETWEEN() generuje losową liczbę całkowitą w określonym zakresie.

excel
=RAND()
=RANDBETWEEN(bottom, top)

PROB()

PROB() jest używane do obliczenia prawdopodobieństwa dla dyskretnego rozkładu prawdopodobieństwa, gdzie znane są konkretne punkty i ich prawdopodobieństwa.

excel
=PROB(range, probabilities, lower_limit, [upper_limit])

Analiza tekstowa i funkcje informacyjne

Chociaż nie są to funkcje statystyczne w tradycyjnym sensie, Excel oferuje również narzędzia do analizy danych tekstowych.

LEN()

Funkcja LEN() zwraca liczbę znaków w danym ciągu tekstowym, co jest przydatne w analizie tekstowej.

excel
=LEN(text)

COUNTA()

COUNTA() jest używane do zliczania liczby niepustych komórek w zakresie, co jest użyteczne w różnych analizach, w tym statystycznych.

excel
=COUNTA(value1, [value2], ...)

CELL()

CELL() zwraca informacje o formatowaniu, lokalizacji i typie komórki, co może być użyteczne w bardziej zaawansowanych analizach i automatyzacjach.

excel
=CELL(info_type, [reference])

Excel to niesamowicie wszechstronne narzędzie, które oferuje funkcje statystyczne z różnych dziedzin: od podstawowych operacji arytmetycznych, przez analizę finansową, aż po zaawansowane testy statystyczne i prognozowanie. A to tylko wierzchołek góry lodowej; Excel oferuje również różne narzędzia i dodatki, które mogą być zintegrowane dla jeszcze bardziej zaawansowanych analiz. Przez to jest on jednym z najbardziej kompleksowych narzędzi dostępnych dla osób zajmujących się analizą danych.